72. อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ

ข้อมูลตัวชี้วัด “อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ”

ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.1 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ 1.0 องศาเซลเซียส (ค่าปกติคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524-2553 เท่ากับ 27.1 องศาเซลเซียส) และสูงกว่า ใน พ.ศ. 2561 ที่มีอุณหภูมิ 27.5 องศาเซลเซียส โดยทุกๆ เดือนมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าปกติ และเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากค่าปกติ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563ก)

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ: – ค่าปกติของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย ในคาบ 30 ปี
(พ.ศ. 2524-2553) เดือนมกราคม มีค่า 24.6 องศาเซลเซียส (°C) กุมภาพันธ์ 26.3 °C มีนาคม  28.2 °C เมษายน 29.5 °C พฤษภาคม 28.8 °C มิถุนายน 28.3 °C กรกฎาคม 27.9 °C สิงหาคม 27.6 °C กันยายน 27.3 °C ตุลาคม 26.8 °C พฤศจิกายน 25.7 °C และธันวาคม 24.2 °C

–  ค่าปกติ คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2524-2553 มีค่าเท่ากับ 27.1 °C

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2563ก)

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: ค่าปกติ คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2524-2553 มีค่าเท่ากับ 27.1 °C

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2563ก)

ดาวน์โหลดข้อมูล